ទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូន EffectEro